Note, this page is in Danish. Please contact us, if you do not read Danish and have any questions for our rules and regulations.

Vedtægter for foreningen Hepcats Copenhagen

§1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Hepcats Copenhagen og dens hjemsted er i Københavns kommune.


§2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at tilbyde interesserede i traditionel swing- dans fra 20’erne og 30’erne

mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i dansens sociale aspekt at udvikle

medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale

samfund gennem afholdelse af offentligt tilgængelige danse-arrangementer. Foreningen tilbyder

frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er

almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.


§3. Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan optages alle, der har interesse for swingdansen og kulturen omkring

denne, og som aktivt vil arbejde for foreningens formål.

Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af

generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være

saglig, skal begrundes skriftligt.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.


§4. Kontingent:

Til drift af foreningsformål betales et halvårligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære

generalforsamling. Dette kontingent dækker kun medlemskab af foreningen.

Kun medlemmer kan deltage i foreningens kurser. Medlemskaber sælges for hvert halvår, forår og efterår. Medlemskaber udløber automatisk, hvis de ikke bliver forlænget.

Der kan kræves separat betaling for deltagelse i sociale arrangementer, ved live-optræden og ved

kurser/workshops. Ved sådanne arrangementer vil medlemmer af foreningen deltage til reduceret

pris i forhold til ikke-medlemmer.


§5. Hæftelse:

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§6. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være

fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler opbevares i Nordea.


§7. Generalforsamling:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år senest i juni måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig elektronisk meddelelse til

medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før

generalforsamlingen.


§8. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

§9. Stemmeret og afstemning:

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance

med kontingent, har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til

afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Forslag til

vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Københavns Kommunes Fritids- og

Kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed

særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 11.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal

afstemningen ske skriftligt.


§10. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generelforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af

medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af

udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet

og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.


§11. Bestyrelsens ledelse:

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af fem medlemmer. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse

med Folkeoplysningsloven og Københavns Kommunes retningslinier. Det er således den samlede

bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Formand, næstformand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen til de respektive poster for to år ad gangen, dog således, at næstformand og kasserer er på valg i ulige år, mens formanden er i lige år. Genvalg kan finde sted.

Herudover vælges hvert år to øvrige medlemmer til bestyrelsen for ét år ad gangen. Desuden vælges en 1. og 2. suppleant til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen inden for valgperioden. Når en suppleant træder ind for at erstatte formand, næstformand eller kasserer, nykonstituerer bestyrelsen sig selv.

For at være valgbar, skal den foreslåede personlig være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig

erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger afgøres ved simpel

stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelses- medlemmer finder det nødvendigt

og indkaldes med mindst 7 dages varsel.


§11 b

Valget til bestyrelsesposter foregår i følgende orden: Formand (lige år), næstformand (ulige år), kasserer (ulige år), øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter. Valget til hver enkelt post afsluttes inden valget til næste post i rækkefølgen. Til hvert valg er det muligt for kandidater til bestyrelsen at stille op til flere poster, men første gang der modtages valg frafaldes den valgtes opstilling til øvrige poster. Til 1. suppleant vælges den kandidat, der får flest stemmer, til 2. suppleant den, der får næstflest.


§12. Opløsning/ændring af formålsparagraf:

Forslag til opløsning af eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed

særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af

de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny

generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødes

antal.

Ved foreningens opløsning skal et eventuelt overskud anvendes til Almennyttige formål indenfor

folkeoplysningslovens område. Afgørelse herom træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal.

Beslutningen herom træffes tillige ved simpelt flertal.