Referat fra den årlige generalforsamling som fandt sted d. 23 april 2023

Agenda
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lene Hartmann
Referent: Jon Bendtsen

2. Bestyrelsens beretning
Foreningen har i 2022 stadig været påvirket Coronanedlukningerne, hvor vi mistede en del medlemmer, frivillige og undervisere, som desværre ikke er vendt tilbage. Det er blevet sværere at få fat i nye elever og vi har været nødsaget til at give kald på en række sociale events som Kultorvet og diverse fester. Vi har dog i 2022 afholdt ugentlig undervisning og der er kommet nye undervisere til. Af sociale events har vi som altid afholdt Sunday Swing, den fest i forbindelse med Skye og Frida workshoppen der blev aflyst i 2020, og en julefrokost og et par enkeltstående workshops. Sidst men ikke mindst har underviserne igangsat nogle inspirationsaftnerne, hvor de mødes for at danse, udveksle erfaring, ideer og socialt samvær.

3. Regnskab for 2022
Kasserer præsenterede regnskabet der har et underskud på næsten 91 tusinde. Foreningen har dog stadig nok stående i banken til at det hele løber rundt.

4. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet et forslag om at lægge Sunday swing til kl. 14-17 og ikke til 15-18. Bestyrelsen mente dog ikke at det ikke noget der kræver at komme på generalforsamlingen, men sagtens kan diskuteres internt. Det blev derfor besluttet at bestyrelsen tager forslaget med på et intern møde og træffer en beslutning der.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at fastholde det på 55,- pr. Halvår. Enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er de 2 alm. Medlemsposter, kassér, næstformand og 2 suppleanter.
De 2 almene medlemmer og kassér genopstiller ikke.
Næstformand genopstiller.
Der var ingen kandidater til de ledige pladser i bestyrelsen. Det betyder at det ikke var muligt at vælge en ny bestyrelse.
Det betyder at der skal afholdes en extraordinær generalforsamling med det ene formål at vælge en ny bestyrelse.
Det blev vedtaget at den ‘gamle’ bestyrelse forsætter som fungerende bestyrelse indtil en ny er valgt på den extraordinære generalforsamling.
Valg af suppleanter blev også udskudt til den extraordinære generalforsamling.

7. Valg af revisor og suppleant.
Sune Lillebæk blev genvalgt som revisor og Jon Bendtsen som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Under eventuelt blev der talt om lidt af hvert bl.a.:
• En nu metode for underviser kompensation
• Booking og brug af lokalerne på idrætsfabrikken
• Afholdelse af små 3-4 timers workshop hist og pist
• Hvordan får vi flere nye elever
• Vi mangler frivillige
• Voksende reklameudgifter til at tiltrække nye elever