Summary only available in Danish. For info in English, we hope you can read it using Google Translate

Generalforsamling i Danseforeningen Hepcats Copenhagen d. 10. marts 2024  

Sted: Salen, i Indre By kulturhus

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisor og suppleant.
 8. Eventuelt.

 

Valg af Dirigent og Referent

Dirigent: Lene W. Hartmann. Referent: Jon Bendtsen

Bestyrelsens beretning

Formanden Stine Mosegaard orienterede om foreningens aktiviteter: Der havde været fokus på undervisning, hvor der kunne noteres mindre stigning af antallet af deltagere. Der havde endvidere været fokus på at forsætte Sunday Swing og introer i Studenterhuset med learn the moves. Hepcats havde også deltaget med lærerkræfter på SommerSwing i Fælledparken. Julefrokosten gav et lille overskud, tak til Lene og Hakon for arrangementet. Hepcats er nu blevet godkendt som en folkeoplysende forening, og derfor er Sunday Swing blevet billigere at afholde. Tak til Lene for det. Vi har skruet ned på undervisningstiden for at spare på lokalelejen, det gør det også lettere for elever at tage 2 hold. Vi har haft en lille tilvækst i lærerstaben, men vi er stadig lidt udfordret. Lars og Benedikte er heldigvis kommet tilbage som undervisere. Underviser kompensationen er blevet lavet lidt om, så Hepcats sparer en lille smule. Foreningen vil fortsat gerne have flere frivillige til forskellige opgaver.

Generalforsamlingen godkender beretningen.

Regnskab for 2023

Kasserer Henrik Andersen fremlægger regnskabet, der viser et underskud på ca. 49.000 kr., ca. halvdelen underskuddet i 2022. Henrik redegør for, at forventningen er, at besparelserne for lokalerne gør, at vi ikke får et underskud i 2024.

Revisor Sune Lilbæk roser Henrik for at have lavet et rigtigt godt og overskueligt regnskab. Generalforsamlingen klapper.

Regnskabet blev drøftet: Der er også lagt et loft på omkostningerne til marketing. Det blev kommenteret, at vi betaler ret meget til Aworks for at administrere hjemmesiden. Kan det undværes? Jon oplyste, at han arbejder på et alternativ, der dog ikke helt 100% er parat endnu.

Generalforsamlingen godkender regnskabet.

Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag.

Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen taler om kontingents størrelse. Bestyrelsen foreslår, at fastholde kontingentet på 55,- pr. halvår, men Kim, en deltager, foreslår, at det hæves til 60 kroner pr. halvår. Flere fremhævede, at prisen var så lav sammenlignet med f.eks. tangoundervisning. En deltager oplyste at medlemskab hos Swingshoes oplyses 60kr/halvår. Dette vedtages.

Sune Lilbæk foreslår, at der indføres et støttemedlemskab, der er højere. Det bliver til en længere debat om hvordan det evt. kan indføres. Det blev foreslået, begyndere ikke skulle betale medlemskab, men at det skulle være inkluderet i betalingen for begynderholde. Det vil dog være vanskeligt med det nuværende administrationsværktøj.

Bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med støttemedlemskab.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Henrik er den eneste, der forsætter i bestyrelsen, idet han som kasserer ikke er på valg. Der skal vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer: En formand, en næstformand og 2 menige medlemmer, samt suppleanter. Stine Mosegaard og Vibe Åkerstrøm Nielsen genopstiller ikke, Lasse Åkerstrøm trækker sig. Lasse Wiberg er på valg og genopstiller gerne. Cecillie Vognsgaard opstiller til bestyrelsen. Lene W. Hartmann og Hakon Mosbech stiller op til bestyrelsen. Johannes Følsgaard og Nhat Do (ikke tilstede) stiller op som suppleanter.

Resultatet er, at den kommende bestyrelse består af følgende:

 • Formand: Lene W. Hartmann
 • Næstformand: Lasse Wiberg
 • Kasserer: Henrik Andersen
 • Bestyrelsesmedlemmer: Cecilie Vognsgaard, Hakon Mosbech.
 • Suppleanter: Johannes Følsgaard og Nhat Do.

Lene takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for den strålende indsats, især har Lasse Åkerstrøm ydet en hel fantastisk indsats for at drive foreningen administrativt. 1000 tak.

Administrationen med hensyn til oprettelse af hold, marketing, bekræftelse af tilmeldinger, nyhedsbreve m.v. foretages p.t. primært af Sune, så der søges efter en eller flere frivillige til dette arbejde.

Det bemærkes, at der i paragraf 11 står der, at formand og næstformand skal vælges på Generalforsamlingen, men det står ikke i dagsorden. Den nye bestyrelse opfordres til at få ændret dette ved næste generalforsamling.

Stine Vesterby vil gerne bidrage med noget frivilligt arbejde.

Valg af revisor og suppleant

Sune vil gerne forsætte som revisor. Jon vil gerne være revisorsuppleant.

Eventuelt

Hepcats 20 års fødselsdag:

Hepcats startede med at danse for 22 år siden som en del af danseforeningen Hepcats i Malmø, og for 20 år siden blev foreningen i København stiftet. Sune og andre tidligere lærere foreslår, at der kommer en ny fest, som den, der blev holdt for 10 år siden i Nationalmuseet aula. Vi taler om at afholde en fest til efteråret.

Temaundervisning om søndagen:

Hanna Lilbæk foreslår, at der kunne arrangeres undervisning om søndagen inden søndagsswing. Der er flere i lærergruppen, der har lyst til at stå for dette. De aftales at den nye bestyrelse arbejder for at booke Salen. Hanna vil gerne lægge et program, bare nogen booker lokalet og laver tilmeldingen på hjemmesiden

 

Referatet godkendt

 1. marts 2024

Lene W. Hartmann                Jon Bendtsen

Dirigent                                    Referent